با توجه  به متمرکز شدن پورتال اطلاع رسانی امور مالیاتی در قالب سایت www.intamedia.ir  از تاریخ 1396/01/26پورتال اداره کل امور مالیاتی استان کرمان غیر فعال گردیده و برای ورود از لینک های زیر استفاده نمائید.

پورتال استان کرمان

پورتال intamedia